Pohdintaa ja arviointia

Pelimiitissä vaalittiin yhdessä tekemistä, ideointia ja kehittämistä. Onkin siis todella luontevaa muotoilla Pelimiitti-käsikirjan loppusanat itsereflektion ja -arvioinnin muotoon ja koota oppaan sivuilla jaetut havainnot tiiviiksi yhteenvedoksi.

Alle on tiivistetty ajatuksemme Pelimiitin haasteista ja onnistumisista. Ensiksi jaetaan ajatuksia siitä, mitä Pelimiitissä olisi kannattanut tehdä toisin. Lopuksi kerrotaan, mikä Pelimiitissä toimi hyvin ja missä onnistuttiin.

Mitä Pelimiitissä olisi voinut tehdä toisin?


Rajausten tekeminen

Pelimiitissä oltiin innokkaita järjestämään monipuolista ja laadukasta toimintaa. Ongelmia voi syntyä silloin, jos innostuksen ja toimimisen puuskassa unohtaa käytössä olevat aika- ja muut resurssit. Varsinainen ongelma ei siis olekaan innokkuus, vaan resurssien huomioinnin ja rajausten tekemisen unohtuminen.

Pelimiitti toimi täysin vapaaehtoisvoimin ja lähes nollabudjetilla. Lähtökohtia ajatellen Pelimiitissä olisi voinut nojata vielä enemmän "Vähemmän on enemmän" -sanomaan. Toiminnan järjestämisen perustana on hyvä olla ennen kaikkea aika- ja muut resurssit, jotta (erityisesti vapaaehtoisvoimin toteutettava) toiminta on kestävällä ja tekijöiden hyvinvointia vaalivalla pohjalla.

Esimerkiksi jos Pelimiitin toiminta olisi jatkunut omana yhdistyksenä, olisi valtakunnallisen toiminnan kannalta ollut viisasta keskittyä pitkälti etätoimintaan. Tällä olisi taattu eri puolilla Suomea asuvien osallistujien tasavertainen kohtelu. Kasvokkaista toimintaa olisi voinut olla sitten taas enemmän eri tapahtumien, kuten suurimpien LAN-tapahtumien yhteydessä.

Toiminnan rajausten tekemistä olisi auttanut toiminnan ytimen selkeyttäminen. Toiminnan ytimen selvittämisessä taas auttaa mission (miksi ja mitä varten olemme olemassa?) ja vision (millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa?) muotoileminen. Mission, vision, arvojen ja tavoitteiden ollessa selvillä selkeytyy myös se, mihin toiminnassa halutaan ja tulee ennen kaikkea keskittyä.

Toiminnan rakentaminen yhdistyspohjalle

Kuten aikaisemmin on kerrottu, Pelimiitti kehitettiin osana hanketta. Hankkeen päättymisen lähestyessä piti pohtia, miten Pelimiitti-toimintaa jatketaan. Yhdistyksen perustamista mietittiin jo silloin yhtenä vaihtoehtona. Järjestöosaamista ei kuitenkaan ollut tuolloin kovin paljoa kenelläkään Pelimiitissä mukana olleella. Tästä syystä Pelimiitti siirtyi jo olemassa olevan toimijan eli paikallisen 4H-yhdistyksen siipien suojaan.

Vaikka monilta osin Pelimiitti sopi yhteen 4H-arvojen kanssa (esimerkiksi tekemällä oppiminen), olisi Pelimiittiä varten kannattanut perustaa oma yhdistys. Tätä kautta olisi saatu todennäköisesti rakennettua kestävämpi pohja toiminnan vakiinnuttamiselle.

Omana yhdistyksenä olisi päässyt alusta alkaen rakentamaan taloudellista perustaa. Yhdistyksenä olisi myös auennut mahdollisuus hakea isompia hankerahoituksia eri toimintojen kehittämistä varten. Tulevaisuudessa olisi kenties voinut palkata yhdistykselle yhden tai useamman työntekijän. Toiminnan jatkuvuus olisi ollut myös varmemmalla pohjalla.

Yhdistystä perustaessa on oleellista pysähtyä toiminnan ytimen (missio ja visio), arvojen, tavoitteiden ja käytössä olevien resurssien äärelle. Yhdistyksen perustaminen olisi palvellut Pelimiittiä rakentamaan toimintaa alusta alkaen sellaiseksi, jossa osataan tehdä rajauksia arvot, tavoitteet ja käytössä olevat resurssit huomioiden.

Yhteenveto: 

Vähäiset resurssit ja niiden huomiointi toiminnassa.

Mikä Pelimiitissä toimi hyvin?


Turvallinen ja matalan kynnyksen peliyhteisö

Pelimiitissä panostettiin alusta alkaen osallisuuteen ja osallistamiseen sekä turvallisuuteen. Hyväksytyksi tuleminen ja turvallisuuden tunne ovat tärkeässä asemassa siinä, että osallistuja rohkaistuu osallistumaan toimintaan ja toimimaan siinä aktiivisesti.

Panostus näihin kannatti. Etätoiminnan palautekyselyissä kysyttiin muun muassa toiminnan turvallisuudesta ja kiusaamisesta. Kaikissa palautekyselyissä 100 % vastaajista kertoi, ettei itse kokenut tai ei todistanut että jotain toista kiusattaisiin. Panostukset osallisuuteen ja turvallisuuteen näkyivät osallistujakunnan moninaisuudessa.

Pelimiitin viesti turvallisen ja matalakynnyksisen peliyhteisön tarjoamisesta tavoitti niitä kohderyhmiä, joita pyrittiinkin tavoittamaan. Pelimiitti keräsi kahden ensimmäisen kautensa aikana toimintansa piiriin sellaisia nuoria, joita ei normaalisti tavoiteta niin sanotun perinteisen toiminnan (kuten esimerkiksi nuorisotalo- tai kerhotoiminnan) kautta. Sama kaava toistui myös Pelimiitin loppuaikoina, jolloin toimintaa tarjottiin vain täysi-ikäisille ja toiminta-alue laajeni koko maan kattavaksi. Loppuaikoina osallistujajoukossa oli eri puolella Suomea asuvia nuoria aikuisia, jotka pelikulttuurissa yleensä kokevat muita enemmän kiusaamista ja häirintää: esimerkiksi naisia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, nepsykirjoon kuuluvia, työttömiä ja /tai sosiaalisia tilanteita jännittäviä.

Nämä ja muut vastaavat ryhmät yleisesti ottaen kokevat enemmän ulkopuolisuuden tunnetta. Heillä on myös muita enemmän haasteita löytää omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Tuntuukin siis erityisen tärkeältä, että Pelimiitti on juuri näille ryhmille voinut tarjota turvallisen peliyhteisön, josta voi saada kavereita sekä kokea yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

Viestin perille menemisessä auttoi arvojen ja tavoitteiden selkeä esille nostaminen eri kanavissa (verkkosivut, sosiaalinen media ja niin edelleen). Käytännön toiminnalla osallistujille vielä vahvistettiin, etteivät arvot ja tavoitteet olleet vain sanahelinää vaan niiden toteutumisen eteen tehtiin töitä kaikilla tasoilla.

Esimerkiksi eräs pelitapahtumaan osallistunut henkilö kertoi, ettei hän olisi tullut koko tapahtumaan jos mainoksessa ei olisi lukenut "Tapahtuma on suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille". Tässä kohtaa siis vain sanapari "nuoret aikuiset" osoittautui siksi tekijäksi, jonka perusteella hän teki päätöksen osallistua tapahtumaan.

Selkeällä, arvoja kirkkaasti esille nostavalla viestinnällä on siis todella suuri merkitys.

Moninaisuuden huomioivien pelitapahtumien järjestäminen

Pelimiitti toteutti vuosien aikana lukemattoman määrän pelitapahtumia, joita yhdisti innovatiiviset ja monipuoliset sisällöt ja toteutustavat. Tällaiset pelitapahtumat eivät olisi onnistuneet ilman vapaaehtoisia, jotka toimivat yhdenvertaisuuden, moninaisuuden sekä muiden Pelimiitin arvojen edistämiseksi.

Pelimiitin osallistujat ja vapaaehtoiset edustivat monenkirjavaa joukkoa niin pelitaustojen kuin muiden taustatekijöiden osalta. Vapaaehtoisjoukon moninaisuus, Pelimiitin arvot ja vapaaehtoisten perehdyttäminen sensitiiviseen kohtaamiseen välittyivät luonnollisesti myös järjestettäviin tapahtumiin. Edellä mainitut asiat näkyivät muun muassa tapahtumien vaihtelevissa sisällöissä, turvallisemman tilan periaatteiden käytössä sekä aloittelevien pelaajien ja eri vähemmistöjen huomioimisessa.

Pelitapahtumia järjestävien tahojen on tärkeä tiedostaa pelaajakunnan moninaisuus ja huomioida se käytännössä. Erityisesti nuorisotyössä, jossa toimintaa lähtökohtaisesti suunnitellaan ja toteutetaan kaikille 0-29 -vuotiaille, on hyvä toteuttaa ennen kaikkea sellaisia pelitapahtumia, joissa erilaisista peli- ja muista taustoista tulevat lapset ja nuoret saisivat turvallisessa ympäristössä tutustua pelikulttuurin eri muotoihin.

Jotta saadaan moninaisuutta huomioivia tapahtumia, tulee niitä olla järjestämässä myös moninainen joukkio. Erilaiset ihmiset tuovat mukanaan erilaisia näkökulmia, jotka auttavat huomioimaan ihmiskirjon moninaisuutta paremmin tapahtumien järjestämisessä.

Osallistujia, vapaaehtoisia ja kohderyhmää täytyy kuulla ja osallistaa tapahtuman järjestämiseen eri tavoin. Yhteisvoimin on helpompi lähteä ennakkoluulottomasti ja "osallistujat edellä" -mentaliteetilla ideoimaan, millaista kaikkea ohjelmaa pelitapahtumissa voisikaan järjestää.

Yhteenveto: 

Arvojen ja tavoitteiden mukainen toiminta.