Tarkoitus, arvot ja tavoitteet

Pelimiitin tavoitteet visuaalisessa muodossa. Kuvasta löytyy myös PDF-versio, jonka voi ladata tämän sivun alalaidan Materiaalit ja linkit -kohdasta sekä Pelimiitin materiaalit -sivulta.

Pelimiitin tarkoitus

Pelimiitin tarkoituksena oli tarjota turvallinen, matalan kynnyksen ja hyvän mielen peliyhteisö nuorille ja täysi-ikäisille asuinpaikasta riippumatta.

Pelimiitin kaiken toiminnan keskiössä olivat...

 • yhteisöllisyys ja inhimillisyys, 
 • osallisuus ja vaikuttaminen,
 • yhdenvertaisuus ja moninaisuus, 
 • turvallisuus sekä 
 • myönteinen pelikulttuuri.

Alla on avattu toiminnan arvoja ja kasvatuksellisia tavoitteita tarkemmin.

Pelimiitin arvot ja kasvatukselliset tavoitteet


Yhteisöllisyys ja inhimillisyys

 • Pelimiitti oli matalan kynnyksen peliyhteisö, jossa sai olla juuri sellainen kuin on. Moninaisuus on rikkaus!
 • Pelimiitissä panostettiin läsnäoloon, kuuntelemiseen ja kohtaamiseen muun muassa vapaaehtoisten perusteellisella perehdytyksellä.
 • Peliharrastusyhteisöön kuuluminen sekä yhteiset mukavat kokemukset edistävät yksilöiden sosiaalista vahvistumista.
 • Pelimiitti tarjosi paikkoja yhdessä tekemiselle, ajan viettämiselle ja harrastamiselle.

Osallisuus ja vaikuttaminen

 • Pelimiitti toimi alustana eri ikäisten vapaaehtoisten omaehtoiselle, pelikulttuuriin liittyvälle toiminnalle.
 • Pelimiitin kaikessa toiminnassa korostettiin osallistujalähtöisyyttä.
 • Pelimiitissä vaalittiin yhdessä tekemisen kulttuuria. Asioita päätettiin, suunniteltiin ja tehtiin yhdessä.
 • Pelimiitissä ajateltiin, että vapaaehtoistoiminnan joustavat rakenteet sekä yksilöllinen huomiointi muun muassa tehtävänkuvien muotoilussa lisäävät toimintaan sitoutumista ja vapaaehtoisten hyvinvointia.
 • Pelimiitissä oltiin sitä mieltä, että erilaisten vaikuttamismahdollisuuksien tarjoaminen on tärkeää, jotta mahdollisimman moni voisi löytää itselleen sopivimman tavan vaikuttaa.
 • Pelimiitissä kerättiin palautetta ja ideoita monia eri väyliä pitkin: yksityis- ja ryhmäkeskustelut, palaute- ja ideakyselyt, vapaaehtoisten tuki- ja ideamiitit, SWOT-analyysit, julkinen Padlet-seinä ja niin edelleen. Pelimiitissä toteutettiin esille nostettuja toiveita ja ideoita parhaan mukaan (vapaaehtoisresurssit huomioiden).
 • Pelimiitin toiminta oli läpinäkyvää ja avointa.

Yhdenvertaisuus ja moninaisuus sekä turvallisuus

 • Pelimiitissä seistiin ”Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia” -sanoman takana 100 prosenttisesti.
 • Pelimiitissä sanottiin ei kiusaamiselle, syrjinnälle, häirinnälle ja rasismille – ja kyllä moninaiselle, turvalliselle ja myönteiselle pelikulttuurille.
 • Pelimiitti oli mukana ”Syrjinnästä vapaa alue” -kampanjassa.
 • Pelimiitti laati toimintaansa varten turvallisemman tilan periaatteet sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman.
 • Pelimiitin vapaaehtoisista oli valittu yhdenvertaisuusvastaava (koordinaattori) sekä useampi häirintäyhdyshenkilö, jotka pitivät huolen yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja toiminnan turvallisuudesta.
 • Häirinnästä ym. epäasiallisesta kohtelusta pystyi ilmoittamaan esimerkiksi anonyymisti häirintälomakkeella. Myös muilla tavoin sai olla yhteydessä.

Myönteinen pelikulttuuri

 • Eri ikäiset ja tasoiset pelaajat saivat tulla mukaan toimintaan. 
 • Pelimiitissä ei arvotettu pelaajia kertyneiden pelituntien, tietokoneosien ja muun pelikaluston eikä pelimaun ja pelaamiensa pelien mukaan. Jokainen oli tervetullut juuri sellaisena peliharrastajana/pelaajana kuin on.
 • Pelimiitissä sitouduttiin non-toxic -käytöksen edistämiseen ja puututtiin, jos toiminnassa havaittiin esimerkiksi seksististä, rasistista, ableistista ynnä muuta vastaavaa puhetta tai muuta toimintaa.
 • Pelimiitissä pyrittiin toiminnan ja viestinnän kautta edistämään niin nuorten, vanhempien kuin myös kasvatusalalla työskentelevien pelisivistystä, pelilukutaitoa ja myönteistä pelikulttuuria.
 • Pelimiitissä pyrittiin vähentämään pelaamiseen ja pelaajiin liittyviä ennakkoluuloja.

Materiaalit ja linkit